Algemene voorwaarden Lodge Advocaten Nederland

1.De opdracht

1.Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door Lodge Advocaten B.V., ‘Lodge Advocaten’, en worden uitsluitend door Lodge Advocaten uitgevoerd.
2.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Lodge Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de opdracht uitvoert.
3.Opdrachten aan Lodge Advocaten leiden tot inspanningsverplichtingen; niet tot resultaatverplichtingen.
4.Met Lodge Advocaten in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
5.De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Lodge Advocaten verstrekte informatie.

2.Aansprakelijkheid

1.De persoonlijke aansprakelijkheid van bij Lodge Advocaten werkzame advocaten of medewerkers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Lodge Advocaten is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten.
2.Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lodge Advocaten wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Lodge Advocaten komt.
3.Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de bovengenoemde verzekeringsovereenkomst mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Lodge Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 25.000,-.
4.Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lodge Advocaten verstrekt.
5.De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
6.Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.Vrijwaring

1.De opdrachtgever vrijwaart Lodge Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of vanwege door Lodge Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en verstrekte adviezen.

4.Declaraties

1.Met betrekking tot door Lodge Advocaten verrichte diensten is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een ander speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, gebaseerd is op een uurtarief, vermeerderd met 5% kantoorkosten, overige kosten (van derden), verschotten en 21% BTW (voorzover van toepassing).
2.Een met Lodge Advocaten overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks worden aangepast.
3.Lodge Advocaten is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Zolang het voorschot niet is betaald aan Lodge Advocaten, is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van het voorschot heeft plaatsgevonden.
4.Betaling van declaraties van Lodge Advocaten dient zonder recht op opschorting of verrekening van de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders is vermeld. Bij overschrijding van die termijn is van rechtswege sprake van verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist.
5.Vanaf het moment van intreden van verzuim is een rente verschuldigd van 1% per maand.
6.De administratie van de Lodge Advocaten strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen aan Lodge Advocaten verschuldigd is.
7.Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
8.Lodge Advocaten heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever de declaratie niet of niet volledig heeft voldaan, en is bevoegd declaraties waarvan de betalingstermijn van veertien dagen is verstreken te verrekenen met de onder de Stichting derdengelden Lodge Advocaten voor de opdrachtgever ontvangen bedragen.

5.Hoofdelijkheid

1.Voor de voldoening van declaraties van Lodge Advocaten zijn hoofdelijk aansprakelijk:
a. ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk: ieder van die partijen;
b. ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon: de rechtspersoon en de opdrachtgevende directeur; de opdrachtgevende directeur tot een maximum bedrag van € 25.000,-;
c. ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern: de rechtspersoon, de holding en de opdrachtgevende directeur; de opdrachtgevende directeur tot een maximum bedrag van € 25.000,-.

6.Inschakeling derden

1.Lodge Advocaten zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2.Lodge Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
3.Lodge Advocaten is gemachtigd door de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van een derde te aanvaarden.
4.Aanspraken jegens de derde zullen op eerste verzoek van de opdrachtgever aan hem worden overgedragen.

7.Gevolgen verzuim

1.Indien de opdrachtgever met enige verplichting in verzuim is, is Lodge Advocaten gerechtigd de werkzaamheden zonder nadere aankondiging te staken en gestaakt te houden totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.
2.Lodge Advocaten is niet aansprakelijk voor dientengevolge door de opdrachtgever en/of derden geleden schade.

8.Gefinancierde rechtsbijstand

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vinden de werkzaamheden van Lodge Advocaten niet plaats in het kader van gefinancierde rechtsbijstand.
2.Indien de opdrachtgever meent in aanmerking te kunnen en willen komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal hij Lodge Advocaten steeds tijdig informeren over wijzigingen in de eigen financiële positie die van belang kunnen zijn voor de beoordeling of de opdrachtgever in aanmerking komt of blijft komen voor gefinancierde rechtsbijstand en daartoe tijdig belastinggegevens verstrekken, waaronder de aangifte en aanslag Inkomstenbelasting over de twee voorafgaande jaren.
3.Indien de betreffende stukken niet of niet tijdig aan Lodge Advocaten ter hand zijn gesteld, wordt de opdrachtgever geacht geen gebruik te willen of te kunnen maken van gefinancierde rechtsbijstand.

9.Gegevens derden

1.De gegevens van de opdrachtgever en de wederpartij worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand dat wordt beheerd door Lodge Advocaten. Tevens worden de gegevens opgenomen van de bij de zaak betrokken derden, waaronder in ieder geval—doch niet uitsluitend—gerechtelijke instanties, (proces)advocaten, gemeenten, deurwaarders en de belastingdienst.
2.De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht, waaronder mede is begrepen de declaratie van de werkzaamheden.

10.Melding ongebruikelijke transacties

1.Lodge Advocaten is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever aan de betrokken autoriteiten melding te doen van transacties en rechtshandelingen indien Lodge Advocaten van oordeel is dat van de transactie of rechtshandeling op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting melding gemaakt dient te worden.

11.Geschillen

1.De geschillenregeling van Lodge Advocaten is van toepassing. Klachten dienen binnen drie maanden na het moment waarop de opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat of medewerker dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven aan Lodge Advocaten te worden voorgelegd.
2.Klachten ten aanzien van een advocaat zullen uiteindelijk uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

12.Rechtskeuze, forumkeuze

1.Op de rechtsverhouding tussen Lodge Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van die rechtsverhouding, die niet (meer) behoren tot de bevoegdheid van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant.

13.Diversen

1.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Lodge Advocaten en de opdrachtgever zijn vastgelegd.
2.Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Lodge Advocaten in verband met door Lodge Advocaten verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
3.Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle voor Lodge Advocaten werkzame personen.

Algemene voorwaarden bewaren?

Download de algemene voorwaarden van Lodge Advocaten als PDF door op onderstaand icoontje te klikken:

PDF LODGE Advocaten