Grooming is strafbaar gesteld in artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Grooming is een relatief nieuw zedenmisdrijf. Welke door de komst van het internet een enorme vlucht heeft genomen. Grooming is een van de speerpunten van het Openbaar Ministerie. Een gespecialiseerde advocaat is om die reden geen overbodige luxe. Hij weet hoe hij u in dit soort lastige zaken, het beste bij kan staan. Hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Terug