Vernieling is onder andere strafbaar gesteld bij artikel 350 wetboek van Strafrecht, maar kan ook als bijvoorbeeld als openlijk geweld artikel 141 Wetboek van Strafrecht aan u worden verweten. Er is sprake van een vernieling indien enig goed van iemand anders zonder toestemming daartoe wordt vernield, beschadigd of onbruikbaar maakt. In het geval van een veroordeling zal normaliter een boete of een werkstraf worden opgelegd. Onder verzwarende omstandigheden, zoals levensgevaar, kunnen er ook gevangenisstraffen worden opgelegd. Houdt u er verder rekening mee dat de ontstane schade in het geval van een veroordeling of indien de boete of transactievoorstel wordt geaccepteerd, eenvoudig op u kan worden verhaald.
Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling, een te hoge straf of te hoge schadevergoeding worden voorkomen.

Terug